ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Begripsomschrijving

1.1 In de onderhavige Algemene Voorwaarden zullen de volgende begrippen (zowel in enkelvoud, als in meervoud) de volgende betekenissen dragen:
‘Algemene Voorwaarden’, de Algemene Voorwaarden Ticketverkoop van Stichting Aquavaganza;
‘Evenement’, de publieke gebeurtenis waarbij – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend -een sportevenement, show of festival plaatsvindt.
‘Locatie’, de plaats waar het evenement gehouden wordt;
‘Organisator’, de partij welke verantwoordelijk is voor de productie en/of organisatie van het evenement;
‘Overeenkomst’, de overeenkomst tussen Stichting Aquavaganza en de klant tot koop en aflevering van tickets;
‘Ticket’, het toegangsbewijs tot een evenement; ​

2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Stichting Aquavaganza zijn de onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Via de webshops van Stichting Aquavaganza aangeschafte tickets worden hierna genoemd “Tickets”.
2.2 Op de overeenkomst zijn tevens van toepassing de Algemene Voorwaarden van de organisator, alsmede de Algemene Voorwaarden van de houders van de locaties en/of andere derde partijen. Bij strijdigheid tussen de bepalingen uit de overeenkomst c.q. de onderhavige Algemene Voorwaarden en voornoemde voorwaarden prevaleren de bepalingen van de overeenkomst c.q. de onderhavige Algemene Voorwaarden.
2.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden aanvaardt.
2.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
2.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Stichting Aquavaganza worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Stichting Aquavaganza ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.6 Alle aanbiedingen van Stichting Aquavaganza en haar partners zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid.
2.7 Partners van Stichting Aquavaganza kunnen optreden als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen de koper en de Evenementhouder. Deze partners zijn geen partij bij de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van (een) Ticket(s). De Overeenkomst komt tot stand nadat de klant via Stichting Aquavaganza of haar partners een of meerdere Tickets heeft gekocht.
2.8 Stichting Aquavaganza is gerechtigd de door afnemer opgegeven gegevens op juistheid te (laten) controleren. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan ertoe leiden dat geen overeenkomst tot stand komt en/of dat de Tickets niet worden toegezonden.
2.9 Stichting Aquavaganza is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, desnoods zonder opgave van redenen. De overeenkomst komt te allen tijde tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat Stichting Aquavaganza de bestelling niet accepteert. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd deelt Stichting Aquavaganza dit schriftelijk (per email) mee binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling. ​

3. Prijzen/aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van Stichting Aquavaganza zijn vrijblijvend en Stichting Aquavaganza behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s inclusief BTW.
3.3 In sommige gevallen is er sprake van actieprijzen. Deze prijzen zijn geldig gedurende een bepaalde periode zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.
3.4 Stichting Aquavaganza kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
3.5 Per bestelling betaalt u een vast bedrag aan boekings servicekosten per ticket, die kan variëren per Evenement. De servicekosten bestaan uit transactie-, bespreek- en verzendkosten.
3.6 Stichting Aquavaganza houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen van Tickets te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. In geval van beperkte beschikbaarheid van een aanbieding heeft Stichting Aquavaganza, zodra de aanbieding niet meer beschikbaar is, het recht dezelfde Tickets tegen een hogere prijs opnieuw aan te bieden, zonder dat afnemer een beroep kan doen op de eerdere (lagere) prijs.
3.7 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-bestel)voorwaarden worden gesteld. In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de (creditcard-)betalingen niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, is Stichting Aquavaganza niet aansprakelijk.
3.8 Indien afnemer met enige betaling in gebreke is, is Stichting Aquavaganza gerechtigd de (uitvoering van) de overeenkomst op te schorten.
3.9 Het storneren van een door Stichting Aquavaganza bedrag ontslaat afnemer niet van zijn betalings- en afnameverplichting.
3.10 Indien Stichting Aquavaganza (buiten-)gerechtelijke incassokosten moet maken ter incasso van het door afnemer verschuldigde bedrag komen deze voor rekening van afnemer, met een minimum van vijfentwintig (25) euro. ​

4. Gebruik van Stichting Aquavaganza Tickets


4.1 Stichting Aquavaganza Tickets kunnen niet worden teruggenomen of omgeruild en verliezen hun geldigheid bij het verstrijken van de daarop aangegeven geldigheidsdatum.
4.2 Tickets mogen niet gevouwen of anderszins beschadigd worden. Afnemer draagt hiervan het risico. Bij beschadiging kan toegang worden geweigerd en afnemer maakt in dat geval geen aanspraak op restitutie of vervanging.
4.3 Afnemers van Tickets dienen deze, ook na het betreden van het Evenement op eerste verzoek van de organisator te tonen. De organisator van het Evenement heeft tevens het recht naar een persoonlijke identificatie te vragen.
4.4 Het is verboden om Tickets voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder daar schriftelijk toestemming voor te hebben gekregen van de organisator van het Evenement of de beurs en van Stichting Aquavaganza.
4.5 Elke ticket beschikt over een unieke barcode en is daarom slechts één keer bruikbaar. Kopiëren van ticket nutteloos. Van misbruik zal aangifte worden gedaan. ​

5. Annulering en teruggave

5.1 Een organisator heeft het recht om een evenement te verplaatsen of te annuleren. Als dit gebeurt zal Stichting Aquavaganza trachten voor een passende oplossing te zorgen. Als een evenement wordt geannuleerd of verschoven, zal Stichting Aquavaganzahaar best doen u daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Wij kunnen echter niet garanderen dat u voor aanvang van het evenement op de hoogte wordt gesteld en stellen ons niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.
5.2 Controleer voordat u uw reservering bevestigt altijd goed of u de juiste tickets heeft gereserveerd. Stichting Aquavaganza is niet verplicht eenmaal verkochte tickets terug te nemen of om te ruilen.
5.3 Stichting Aquavaganza is niet aansprakelijk voor vergoeding of restitutie van de Entreegelden bij een eventuele annulering van een Evenement door de Organisator dan wel de houder van de Locatie. Indien en voor zover Organisator besluit tot restitutie van Entreegelden en Organisator Stichting Aquavaganza daarvoor inschakelt, zal restitutie van Entreegelden die aantoonbaar aan Stichting Aquavaganza zijn voldaan kunnen plaatsvinden via Stichting Aquavaganza.
5.4 Stichting Aquavaganza zal in geen enkel geval gehouden zijn meer te vergoeden dan de Entreegelden. Dit houdt onder meer in dat nooit vergoed worden eventuele extra kosten welke Cliënt heeft betaald voor de door Organisator of namens Organisator door Stichting Aquavaganza verleende diensten, zoals reserveringskosten. Stichting Aquavaganza aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele overige direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven.
5.5. Annulering wegens slecht weer. In het geval dat een evenement wordt geannuleerd als gevolg van slechte weersomstandigheden, wijst Stichting Aquavaganza hierbij alle aansprakelijkheid af.
5.6. Geen Terugbetaling bij Annulering wegens Slecht Weer. Bij annulering van een evenement als gevolg van slecht weer, zal Stichting Aquavaganza niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige kosten, inclusief maar niet beperkt tot ticketprijzen, accommodatiekosten, reiskosten, of andere gerelateerde uitgaven.
5.7. Alternatieve Maatregelen. Stichting Aquavaganza behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, alternatieve maatregelen te treffen in geval van slechte weersomstandigheden, zoals het verzetten van het evenement naar een andere datum, het wijzigen van de locatie of het bieden van alternatieve activiteiten.
5.8. Overmacht. Geen enkele partij zal aansprakelijk worden gesteld voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen onder deze voorwaarden als gevolg van overmacht, inclusief maar niet beperkt tot natuurrampen, oorlog, terrorisme, stakingen, overheidsmaatregelen, of andere gebeurtenissen buiten de redelijke controle van de partij.
5.9. Aanvaarding van de Voorwaarden. Door deel te nemen aan een evenement georganiseerd door Stichting Aquavaganza, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.
5.10. Definitie van Slecht Weer: "Slecht weer" wordt gedefinieerd als weersomstandigheden die de veiligheid van deelnemers, personeel en/of de uitvoering van het evenement in gevaar brengen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, regenval, storm, bliksem, harde wind, sneeuwstormen, ijsvorming, en andere meteorologische omstandigheden die door Stichting Aquavaganza als onveilig worden beschouwd voor het voortzetten van het evenement. ​

6. Betalingen

Stichting Aquavaganza accepteert iDEAL, Creditcard en Paypal betalingen. Pas als de betaling akkoord is, zult u een bevestiging ontvangen dat uw bestelling definitief is. ​

7. Levering


7.1 De tickets worden direct na ontvangst van de bestelling als PDF per e-mail geleverd. Tickets worden na betaling ook als PDF-document gepresenteerd op het computerscherm van de afnemer. De afnemer dient dit PDF-document zelf uit te printen en mee te nemen naar het evenement of dit als PDF-document mee te nemen op een afleesbaar scherm.
7.2 De door Stichting Aquavaganza opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. ​

8. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van geleverde tickets gaat pas over indien u al hetgeen u, op grond van enige overeenkomst, aan Stichting Aquavaganza verschuldigd bent heeft voldaan. Het risico ter zake van de tickets gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. ​

9. Reclames en aansprakelijkheid

9.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de tickets aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Stichting Aquavaganza daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
9.2 Indien is aangetoond dat de tickets niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Stichting Aquavaganza de keuze de desbetreffende tickets tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe tickets dan wel het betaalde bedrag daarvan te restitueren.
9.3 Stichting Aquavaganza is niet verantwoordelijk en verleent geen enkele garantie voor (de toegang van) het Evenement, voor de organisatie van het Evenement, voor de kwaliteit en inhoud van het Evenement, noch voor de gang van zaken in en rondom de Locatie en aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.
9.4 Stichting Aquavaganza kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan de Cliënt tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie. ​

10 Elektronische communicatie en bewijs

10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Stichting Aquavaganza (dan wel door klant ingeschakelde derden), is Stichting Aquavaganza niet aansprakelijk.
10.2 De administratie van Stichting Aquavaganza geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is. ​

11. Overmacht

11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Stichting Aquavaganza in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Stichting Aquavaganza gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Stichting Aquavaganza kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. ​

12. Bijzondere bepalingen, aansprakelijkheid

12.1. De koper van een door Stichting Aquavaganza geleverd ticket dient zich als goede en ordelijke bezoeker van evenementen te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen door of vanwege de organisator van een door hem te bezoeken evenement alsmede door het bevoegd gezag gegeven.
12.2 Voor een weigering van organisatoren van een evenement of het openbaar gezag om koper van een door Stichting Aquavaganza geleverd ticket toe te laten tot een evenement vanwege handelingen en/of nalaten door de koper zal Stichting Aquavaganza niet aansprakelijk zijn.
12.3 De koper van een ticket bezoekt een evenement op eigen risico. Stichting Aquavaganza zal niet aansprakelijk zijn voor schade die bij koper ontstaat bij de reis van of naar het evenement of het bijwonen daarvan.
12.4 Koper van een door Stichting Aquavaganza geleverd ticket dient zich zelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen door of namens de organisator van het evenement of het bevoegde gezag gegeven betreffende, alsmede van wijzigingen met betrekking tot het evenement, zoals aanvangstijdstip en dergelijke. Op Stichting Aquavaganza rust geen verplichting tot het dienaangaande nader informeren van koper van een ticket.

13 Vervoer

13.1 Indien kopers een busticket afnemen dat door Stichting Aquavaganza verstrekt wordt,, dienen zij zich als goede en ordelijke bezoeker/passagier van de bus te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen door of vanwege de organisator of vervoersmaatschappij van een door hem te bezoeken evenement alsmede door het bevoegd gezag gegeven.
13.2 De koper van een door Stichting Aquavaganza geleverd busticket dient zich in de bus en tegen de buschauffeur van asociaal gedrag te onthouden.
13.3 Kopers van een door Stichting Aquavaganza geleverd busticket kunnen ten alle tijden de toegang tot een bus worden ontzegd door de vervoerder of de Organisatie zonder opgave van reden. De organisatie of vervoerder is niet verantwoordelijk voor vervangend vervoer noch verantwoordelijk voor de kosten van vervangend vervoer.
13.4 Alcohol- of drugsgebruik in de bus wordt niet getolereerd.
13.5 Eventuele schade aan de bus zal op de aanrichter worden verhaald.
13.6 De koper van een door Stichting Aquavaganza verstrekt busticket is zelf verantwoordelijk voor tijdige aanwezigheid voor het vervoer. Indien de koper te laat is voor vervoer of niet het juiste ticket heeft en hierdoor geen bus kan betreden, is de koper zelf verantwoordelijk voor vervangend vervoer.
13.7 Een busticket verstrekt door Stichting Aquavaganza is geldig voor 1 rit naar het evenement en 1 rit terug naar de initiële opstapplaats. ​

14. Diversen

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Stichting Aquavaganza in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Stichting Aquavaganza vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Gegevens Stichting Aquavaganza

Naam : Stichting Aquavaganza
Vestigingsadres : Hermanus Boexstraat 36a
Postcode & plaats : 5611AK Eindhoven
Bank: NL93 RABO 0148661939
KvK: 55853404
E-mail: organisatie@gestrandbeachvolley.nl
Aangepast op: 07-04-2024